Doc. dr Dragana Bajović

Katedra za telekomunikacije i obradu signala, Fakultet tehničkih nauka
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


Dr Dragana Bajović je diplomirala na Smeru za automatiku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 2007. Doktorirala je 2013. u okviru dualnog programa između Univerziteta Karnegi Melon, Pitsburg, SAD, i Visokog tehničkog instituta u Lisabonu, Portugal. Dr. Bajović je takođe diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet u Beogradu, na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, 2012. Za svoju doktorsku tezu "Brzine velikih devijacija kod distribuiranog zaključivanja" dr Bajović je 2014. dobila nagradu "A. G. Milnes" za najbolju doktorsku tezu Univerziteta Karnegi Melon iz oblasti elektrotehnike.

Dr Bajović je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka od 2013., gde je od 2013. do 2015. radila kao istraživač na projektu u okviru BioSens centra, a od 2015. kao docent. Istraživanja dr Bajović uključuju statističku obradu signala u informacionim mrežama (senzorskim, društvenim), primenu optimizacionih alata u elektrotehnici, proizvode slučajnih matrica i primenu alata velikih devijacija u detekciji i estimaciji.

Naučna oblast: Telekomunikacije
Teme:
- 5G tehnologije
- Modelovanje praktičnih problema korišćenjem matematčkih alata (optimizacija, detekcija anomalija i retkih dogadjaja)
- nauka o mrežama