Odgoj za predupređivanje vršnjačkog nasilja - I deo

Naučni klub Novi Pazar
Vreme odžavanja: 25.09.2019. 9:00 - 11:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Odgoj kao najširi pedagoški pojam i proces. Faktori odgoja. Komponente odgoja. Poseban osvrt na MORALNI ODGOJ i to: generički moral (opšteljudski moral - pozitivan odnos prema svim pripadnicima Planete), društveni moral (socijalni moral - pozitivan odnos prema svim pripadnicima društvene zajednice Srbije), personalni moral (lični moral - kako sebe izgraditi u moralnu ličnost).

Realizatori: Emeritus, prof. dr Sait Kačapor, redovni profesor pedagogije, uža naučna oblast školska pedagogija, Novi Pazar