Odgoj za predupređivanje vršnjačkog nasilja - II deo

Naučni klub Novi Pazar
Vreme odžavanja: 25.09.2019. 11:30 - 13:00
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Pazar


Vršnjačko nasilje. Konflikti i svađe. Vrste nasilja: fizičko nasilje, emocionano nasilje, seksualno nasilje, sajber nasilje...
Kako preduprediti nasilje.
Samostalan rad polaznika: Ja istraživač vršnjačkog nasilja. Istraživanje nasilje u školama u Novom Pazaru.
Dalji samostalan i samoinicijativan rad: Saopštavanje rezultata istraživanja: na odeljenjskim zajednicama, u učeničkom parlamentu, u sredstvima javne komunikacije.

Realizatori: Emeritus, prof. dr Sait Kačapor, redovni profesor pedagogije, uža naučna oblast školska pedagogija, Novi Pazar