Doc. dr Nebojša Andrić

Departman za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


Nebojša Andrić je docent na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakultata u Novom Sadu. Doktorsku tezu je odbranio na Prirodno-mamtematičkom fakultetu, a postdoktorsko usavršavanje je obavio na Univerzitetu u Ajovi, SAD. Izvodi nastavu na predmetima sa osnovnih i master studija za student biologije i ekologije. Angažovan je na većem broju domaćih i međunarodnih projekata. Oblast interesovanja obuhvata ispitivanje uticaja hemikalija iz životne sredine na funkciju ćelija.

Naučna oblast: Biologija

Teme:
- Hemikalije i uticaj na reproduktivno zdravlje čoveka
- Izazovi studiranja biologije u Srbiji