dr-nenad-stevanovic

dr Nenad Stevanović

Dr Nenad Stevanović je rođen 06.05.1977. godine u Kragujevcu.  Upisao je Prirodno-matematički fakultet, grupa fizika, smer fizika – informatika 1996. godine. Studije je završio 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Iste godine se upisuje na poslediplomske studije na Institutu za fiziku Prirodno – matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Zvanje magistra prirodnih nauka sa odbranjenom tezom “Faktor uzmaka 214Rv”, je stekao 2004. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Računanje zaustavne moći predstavljanjem projektila i mete skupom kvantnih oscilatora odbranio je 2007. godine. U period od 2002. – 2004. radio je u zvanju istraživač pripravnik, a od 2004-2008. kao istrazivač saradnik na Institutu za fiziku Prirodno – matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Od 2008. Godine je naučni saradnik, a od 2011 je docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Naučna oblast je radijaciona fizika. Kroz svoj istraživački rad objavio je 1 monografiju, 4 poglavlja u knjizi, 30 radova u međunarodnim časopisima na SCI listi i 12 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Od 2002. Godine učesnik je na na tri projekta Ministarstva nauke Republike Srbije. Na Katedri za fiziku Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu, kao docent,  predaje sledeće predmete: Elektromagnetizam 1, Elektromagnetizam 2, Praktimum iz  elektromagnetizma, Praktikum iz elektromagnetizma i optike, Osnovi programiranja. Tri puta je nagrađivan kao najbolji nastavnik od strane studenata na fakultetu, a učestovao je na mnogim festivalima u cilju promocije fizike.