vladimir-markovic

dr Vladimir Marković

Dr Vladimir Marković je rođen 1981 godine u Kragujevcu. Po završenoj I kragujevačkog gimnaziji upisuje Prirodno-Matematički fakultet u Kragujevcu, grupa Fizika, smer Fizika-informatika, 2000. godine. Studije završava 2005. godine sa prosečnom ocenom 9.23. Iste godine upisuje postdiplomske studije na Institutu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Zvanje magistra fizičkih nauka stekao je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Doprinos efektivnoj dozi od beta i gama zračenja radonovih i toronovih potomaka odbranio je 2014. godine. U periodu od 2006. do 2008. godine radio je kao stipendista ministarstva, od 2008. do 2013. godine kao istraživač saradnik, a od 2013. godine kao asistent u Institutu za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Naučna oblast Vladimira Markovića je Radijaciona fizika. Kroz svoj istraživački rad objanio je jednu monografiju, tri poglavlja u monografiji, 14 radova sa SCI liste, 7 radova na međunarodnim i 14 radova na domaćim konferencijama. Od 2006. godine  učesnik je na dva projekta ministarstva Republike Srbije u zvanjima stipendista, istraživač pripravnik i istraživač saradnik. U Institutu za fiziku drži vežbe iz predmeta: Elektromagnetizam 1, Elektromagnetizam 2, Optika, Osnovi programiranja, Atomska fizika, Subatomska fizika, Obrazovni softver, Metodika rada sa talantovanim učenicima 1, Radijaciona fizika, Fizika u školama. Dr Vladimir Marković je član udruženja MENSA Srbije, član Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne gore, član Društva fizičara Srbije u kome učestvuje u radu komisije za sastavljanje, pregled i ocenu zadataka za takičenje iz fizike u osnovnim i srednjim školama.