U šetnji s kartom i busolom

Prikaz orijentacije u prirodi pomoću karte i busole, određivanje stajne tačke, merenje krivih linija na karti, merenje azimuta, kretanje pomoću busole. Primena GPS uređaja i stereoskopa.

Da bi se lakše snalazili na terenu važno je savladati neke osnovne pojmove o orjentaciji i terenu. Orijentacija podrazumeva svako snalaženje na nepoznatom terenu na osnovu nekog znanja i iskustva. Pojam orijentacije podrazumeva geografsku i topografsku orjentaciju. Geografska podrazumeva određivanje strane sveta, a topografska određivanje stajne tačke, položaja objekta i kretanja na terenu.

Izrada tematskih karata na računaru i njihova digitalizacija u program QGIS (program GIS – geografski informacioni sistem) i INKScap (program za vektorsku analizu).

Predavanje o posledicama migracionih kretanja i prikaz migracija na geografskim kartama.

Sa vama su: Ninoslav Golubović, Mrđan Đokić, Nataša Martić Bursać, Aleksandar Radivojević, Marija Dimić, Milan Đorđević.

Učesnici

Marija Dimić
Ninoslav Golubović
Nataša Martić Bursać
Mrđan Đokić
Milan Đorđević
Aleksandar Radivojević