Hisar- Blago Leskovca

Brdo Hisar, Leskovac
Predavanje
Vreme odžavanja: 25.09.2018. 10:00-13:00
Mesto održavanja: Leskovac


Cilј ove aktivnosti je da kroz interaktivnu šetnju i predavanje učenike upoznamo sa kulturnom i istorijskom baštinom grada Leskovca. Ovim želimo da postignemo da istoriju i znamenitosti našeg kraja na zanimlјiv način približimo najmlađim školarcima.

Drаgicа Аntаnsiјеvić, profesor razredne nastave,
Мilаn Мilеnkоvić, učenik
Аlеksаndаr Мilоvаnоvić, učenik