Veze na kojima počiva život

Departman za biologiju i ekologiju
Radionica
Mesto održavanja: Radionice


Prvi oblici Života na Zemlji javljaju se pre oko 3 milijarde godina. Od tada Živi svet biva sve složeniji, kao i interakcija u sklopu istog. Život se može predstaviti kao skup različitih veza, koje su običnom posmatraču nevidljive, ali koje neminovno postoje. Koje veze su uslovile nastanak Života? Pomoću kojih veza se Život usložnjavao? Koje veze vladaju između oraganizama, a koje između organizama i prirode?