Doc. dr Srđan Stojnić

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Kafa sa naučnicima
Vreme odžavanja: 27.9.2019. 20:00 - - 21:00, Kafe The Pub, TC BIG
Mesto održavanja: Noc Istrazivaca_,Novi Sad ,NS Programi,Kafa sa naucnicina,Novi Sad BIG


dr Srđan Stojnić je diplomirao i doktorirao na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od jula 2008. godine zaposlen je na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. Od 2014. godine angažovan je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u nastavi na doktorskim studijama (studijski program Agronomija, modul Šumarstvo).
Pored studija, stručno se usavršavao u inostranstvu: CzechGlobe - Global Change Research Center CAS (Brno, Češka Republika), EFIATLANTIC - Atlantic European Regional Office of the European Forest Institute (Bordo, Francuska), Mendel University, Faculty of Forestry and Wood Technology (Brno, Češka Republika), Wageningen University (Vageningen, Holandija), University of Bordeaux, Department of Sciences (Bordo, Francuska), Institute of Forest Ecology - Slovak Academy of Sciences (Zvolen, Slovačka), Slovenian Forestry Institute (Ljubljana, Slovenija), University of Molise, Department of Biosciences and Territory (Kampobaso, Italija), Univerzitet u Zagrebu, Šumarski fakultet (Zagreb, Hrvatska) i Institute of Mediterranean Forest Ecosystems (Atina, Grčka).

Naučna oblast: Biotehničke nauke - šumarstvo

Teme:
- Uticaj klimatskih promena na šume,
- Očuvanje šuma za buduće generacije,
- Održivo gazdovanje šumama.