Hemiluminiscencija

Radionica
Beograd ,Otvorena laboratorija fizičke hemije , Vuk Jovanović
28.11.2020.


Pomoću hemiluminiscencije forenzičari mogu da rasvetle  slučaj i pokažu skrivene tragove krvi i nakon nekog vremena. Luminol se najčešće koristi za pokazivanje tragova krvi gde se gvožđe iz hemoglobina koristi kao katalizator u reakciji. Kao katlizatore možemo koristiti i druge metale. U sledećem videu koristili smo luminol i bakar iz razblaženog rastvora plavog kamena kako bi smo pokazai efekat hemiluminiscencije. Pripremili smo dva rastvora: razblaženi rastvor plavog kamena sa vodonik peroksidom koji je jako oksidaciono sredstvo  i rastvor natrijum- hidroksida koji  sa luminolom gradi kompleksno jedinjenje. Po dodatku nekoliko kapi rastvora sa luminolom, u prvi rastvor plavog kamena, dolazi do pobuđivanja elektrona iz kompleksa luminola, koji pri povratku u osnovno stanje emituju svetlost koju mi vidimo.


Saradnici

FFH TIM